Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Το σύμβολον της πίστεωςΠιστεύομεν εις μίαν Αόρατην Ροζ Μονόκερω, μητέρα, παντοκράτειρα, ποιήτρια ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Αόρατον Μπλε Μονόκερω, τον σύντροφον αυτής τον μονογενή, τον εκ της μητρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, κυανούν αληθινόν εκ ροδίνου αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τη μητρί, δι’ ης τα πάντα εγένετο.

Τον δια τα πλάσματά της και δια την αυτών σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και καταστώμενον ορατόν εκ της Αγίας Συνουσίας και ενσαρκωθήσαντα.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καλπάζοντα εις το πλευρόν της μητρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, ευλογώντα τους ζώντας και τους εραστάς, ων της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις την Αγία Συνουσία την ζωοποιό, την εκ του ζεύγους εκπορευομένην, την συν τω θήλει και τω άρρενι συμπροσκυνούμενη και συνδοξαζόμενη, την λαλήσασα διά των προφητών.

Εις μίαν αγίαν, καθολικήν και απολαυστικήν συνουσίαν.

Ομολογώ εν ηδονή εις άφεσιν ψυχαναγκασμών.

Προσδοκώ ικανοποίησην απωθημένων.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: