Κυριακή, 1 Ιουνίου 2008

ΜΕΣΣΙΑΣ


Τω καιρώ εκείνω, ευρίσκετω η Παναγία Ροζ Μονόκερως εν τω λειμώνει, τελούση εν οργασμώ και χλιμίντρισον σφόδρα.

Και ήκουσον το κάλεσμα Αυτής ο Πανάγιος Μπλε Μονόκερως και έσπευσε δρομαίως όπως ικανοποιήση Αυτήν.

Και βλέπουσα η Παναγία το Ιερόν Πέος του Παναγιωτάτου, ανέκραξε: Ύπαγε οπίσω μου!

Και ήλθον εις Ιεράν Συνουσίαν εν μέσω του λειμώνος.

Και μετά κάμποσον καιρόν εγέννησε η Παναγία καρπόν κοιλίας, τον Ιερόν Πώλον, χρώματος μωβ.

Και κατήλθεν ο Πώλος εν μέσω των ανθρώπων, ίνα φωτίση και ευλογήση αυτούς, και οδηγήσει την αγέλη των πιστών εις τους ουράνιους λειμώνας.

Αλλ’ οι άνθρωποι άπιστοι και αμαρτωλοί εισίν, και απέπεμψαν τον Πώλον, και χλεύασαν και ελιθοβόλησαν αυτόν.

Τότε η Παναγία Μητέρα Του έλαβε το σαρκίο του και μεταμόρφωσεν αυτόν εις έντομον, ίνα παρεισφρύσει κάλλιον εις τας οικίας και τας ψυχάς των ανθρώπων.

Το έντομον ταύτον μέχρι τούδε καλείτε υπό των ανθρώπων «Αλογάκι της Παναγίας».

Ταύτα ελάλησε ο προφήτης Τέλλος Πάντων, το σωτήριον έτος 139 μ.Π. (μετά τον Πώλον).

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλέ αυτό είναι που δεν ψουφάει με Μπαϊγκόν;

Νοικοκυρά ανόνυμους

Αόρατη Μελάνη είπε...

Είπαμε να βλασφημούμε, τέκνον, αλλά μην το παραχέζουμε κιόλας!

Άντε μην σε κατακερατώσει η Θεά πάνω στη δίκαιη οργή της!