Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Invisible Pink Unicorn and the Flying Spaghetti Monster

Ιδού η μαρτυρία της Ιεράς Ζεύξεως!
Το όραμα του προφήτου Άθεου Πάνθηρος, που σε μια στιγμή έκστασης θέλησε να μοιραστεί με την ανθρωπότητα.

Σάββατο, 26 Απριλίου 2008

Ζεύξις των εκκλησιών

Αγαπητοί μου πιστοί,

Εν όψει της επερχόμενης Εορτής την Ανθέων, που συμπίπτει με την πρώτην Μαΐου του δυτικού ημερολογίου, η Παναγία Ροδαλοτάτη μου έστειλε την κάτωθι επιφοίτηση.

Οι τρεις μεγάλες Εκκλησίες που συγκεντρώνουν στους κόλπους της όλους τους ευλαβείς της Ελλάδος, είναι στην πραγματικότητα Μία!

Μάλιστα αγαπητοί μου!

Κάθε Εκκλησία καλύπτει έναν τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης και πραγμάτωσης. Η Εκκλησία του Μεγάλου Σουβλακέως, την τροφή. Η Εκκλησία του Ιπτάμενου Μακαρονοτέρατος, την τέχνη. Και η Εκκλησία της Αόρατης Ροζ Μονόκερω, την ύψιστη υπερβατική εμπειρία: το σεξ!

Οι τρεις μορφές με τις οποίες επιλέγει να παρουσιάζεται το Υπέρτατο Ον στους πιστούς δεν είναι παρά ψευδαισθήσεις που καλύπτουν τη Μία και Μοναδική Αληθινή του Φύση.

Όλοι είμαστε αδέλφια υπό τη σκέπη του Υπέρτατου Όντος.

Καλώ τους ιεράρχες των αδελφών θρησκειών, καθώς και όλους τους ευλαβείς, να εορτάσουν το γεγονός με ένα μεγάλο εορτασμό που θα περιλαμβάνει παρουσίαση έργων τέχνης, πλούσιο συμπόσιο και τέλος ομαδική συνουσία.

†Σουβλομακαροσυνουσίασον†

Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Το σύμβολον της πίστεωςΠιστεύομεν εις μίαν Αόρατην Ροζ Μονόκερω, μητέρα, παντοκράτειρα, ποιήτρια ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Αόρατον Μπλε Μονόκερω, τον σύντροφον αυτής τον μονογενή, τον εκ της μητρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, κυανούν αληθινόν εκ ροδίνου αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τη μητρί, δι’ ης τα πάντα εγένετο.

Τον δια τα πλάσματά της και δια την αυτών σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και καταστώμενον ορατόν εκ της Αγίας Συνουσίας και ενσαρκωθήσαντα.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καλπάζοντα εις το πλευρόν της μητρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, ευλογώντα τους ζώντας και τους εραστάς, ων της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις την Αγία Συνουσία την ζωοποιό, την εκ του ζεύγους εκπορευομένην, την συν τω θήλει και τω άρρενι συμπροσκυνούμενη και συνδοξαζόμενη, την λαλήσασα διά των προφητών.

Εις μίαν αγίαν, καθολικήν και απολαυστικήν συνουσίαν.

Ομολογώ εν ηδονή εις άφεσιν ψυχαναγκασμών.

Προσδοκώ ικανοποίησην απωθημένων.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

Τι πιστεύουμε
Ο Κόσμος δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Μητέρα, την Παναγία Αόρατη Ροζ Μονόκερω, η οποία προϋπήρχε της Ύλης. Η Παγκόσμια Μητέρα δημιούργησε πρώτα τον Αόρατο Μπλε Μονόκερω, συμπληρωματικό της σε χρώμα και σε φύλο. Μέσω της επαφής του Παναγίου Ζεύγους δημιουργήθηκε η Ύλη και ο Κόσμος.

Το Πανάγιον Ζεύγος είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Συμβολίζει την αντίθεση μέσω της οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από την ενιαία και αδιαίρετη φύση της Μίας και Μοναδικής Θεότητας, πηγάζει η διττή της υπόσταση, το θήλυ και το άρρεν, το φως και το σκότος, η ζωή και ο θάνατος. Η ύπαρξη του ενός προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου.

Η σύζευξη του Παναγίου Ζεύγους, η Αγία Συνουσία, συμβολίζει την επανένωση των αντιθέτων, που οδηγεί στη γέννηση της νέας ζωής, καθώς και την ηδονή, που συνιστά σκοπό της ύπαρξης. Η Αγία Συνουσία συνιστά την τρίτη υπόσταση της Μίας και Μοναδικής Θεότητας.

Κάθε σεξουαλική σχέση είναι ευλογημένη, εφόσον όλοι οι μετέχοντες είναι συναινούντες ενήλικοι, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ενστερνιστούν το δόγμα. Κάθε πιθανός συνδυασμός και αριθμός μετεχόντων στη σεξουαλική σχέση είναι αποδεκτός. Ο συμβολισμός του ιερού ζεύγους συνιστά βάση του δόγματος, αλλά δεν περιορίζει το σεξ στην ετερόφυλη συνουσία. Η ετερόφυλη συνουσία είναι το θεμέλιο από το οποίο εξελίχθηκε το σεξ, για να αναχθεί στη συνέχεια σε υπερβατική πνευματική εμπειρία, που δεν γνωρίζει άλλα σύνορα πέρα από την εκούσια συμμετοχή.

Το δόγμα μας έχει στέρεες επιστημονικές βάσεις.

Η πίστη μας καταδεικνύει ότι η Παναγία Μονόκερως υπάρχει και είναι ροζ, εφόσον το δηλώνουν οι Ιερές Βίβλοι και οι προφήτες, εφόσον το νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας. Η επιστήμη μας διδάσκει ότι, δεδομένου ότι δεν την έχει δει κανείς ποτέ, θα πρέπει να είναι αόρατη.

Η προέλευση του άρρενος από το θήλυ επιβεβαιώνεται από την επιστήμη. Το ανθρώπινο έμβρυο στην αρχή της ανάπτυξής του δεν έχει φύλο, είναι ουδέτερο. Στη συνέχεια, αν μεν ενεργοποιηθεί το αρσενικό χρωμόσωμα, το χρωμόσωμα Υ, το έμβρυο εξελίσσεται σε άρρεν, ενώ αν μείνει αδρανές εξελίσσεται σε θήλυ. Επομένως η θεμελιώδης ανθρώπινη φύση είναι θηλυκή, το δε άρρεν είναι το συμπληρωματικό του θήλεως.

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

Διαφημιστικό Τροπάριο


Δοξασμένη η Αόρατη Ροζ Μονόκερος

Προσκυνούμε την Αόρατη Ροζ Μονόκερο

Ευλογητή η Αόρατη Ροζ Μονόκερως

Δοξάζουμε την Αόρατη Ροζ Μονόκερω

Δοξασμένος ο Αόρατος Ροζ Μονόκερος

Προσκυνούμε τον Αόρατο Ροζ Μονόκερο

Ευλογητός ο Αόρατος Ροζ Μονόκερως

Δοξάζουμε τον Αόρατο Ροζ Μονόκερω

Το παραπάνω τροπάριο συντέθηκε προκειμένου να προσελκύσει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πιστών στο Ιερούν Ιστολόγιον, μέσω των μηχανών αναζήτησης που έχει θέσει στη διάθεσή μας η Ροδαλή Μακαριωτάτη. Οι στίχοι επαναλαμβάνονται και στα δύο γένη, θηλυκό και αρσενικό, για να καταδείξουν την ισότητα των δύο φύλων και την διττή υπόσταση της Μεγάλης Θεάς.

Δόξα και τιμή στις Ιερές Οπλές της!

Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Θαύμα!

Θαύμα, θαύμα, αγαπητοί μου πιστοί!
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασιν, η Αόρατη Ροζ Μονόκερως έκανε πάλι το θαύμα της! Ως εκ θαύματος το Ιερούν Ιστολόγιον επεκτάθηκε κατά διακόσα πίξελ (εκατό δεξά κι άλλα τόσα αριστερά). Ακόμη ένα σημάδι ότι η Θεία Χάρις βρίσκεται στο πλευρό μας και μας στηρίζει, βοηθώντας την εξάπλωση της Μοναδικής Αληθινής Πίστεως.

Πρώτη Ιερά Σύνοδος

Η πρώτη Ιερά Σύνοδος του Ιερατείου του Μονοκερισμού συνήλθες χτες το πρωί, μετά από την προχτεσινή ιερά οινοποσία που την είχε αφήσει σε αθλία κατάσταση. Αφού συνήλθε λοιπόν, αποφάσισε τα εξής:

Το αίτημα του Γαλάζιου Κενταύρου Χλιμιντρούλη για σύζευξη με την Ροδαλοτάτη είναι προσβλητικό και υπερφίαλο. Οι Κένταυροι, ανεξαρτήτως χρώματος, ανήκουν στην ομάδα των Επί Της Γης Αγγέλων. Είναι πλάσματα που δημιουργήθηκαν από την Υπέρτατη Θεά και ως εκ τούτου δεν είναι άξια να συνουσιαστούν μαζί της. Το ίδιο ισχύει για τους Εν Τοις Ουρανοίς Αγγέλους, τους Πηγάσους, καθώς και τις Εν Τη Θαλάσση Αγγέλους, τις Γοργόνες.

Η Υπέρτατη Θεά είναι μοναδική και ανεπανάληπτη και δεν υπάρχει ον άξιο να γίνει ερωτικός της σύντροφος. Άλλωστε είναι άυλη, αποτελείται από καθαρή ενέργεια, οπότε δεν έχει υλικές ανάγκες. Όπως όλοι γνωρίζουμε όμως, είναι δισυπόστατη, έχει δηλαδή τόσο αρσενική υπόσταση όσο και θηλυκή. Τα απόκρυφα ιερά κείμενα μας αποκαλύπτουν ότι η φύση της εμπεριέχει και την έννοια της συνουσίας, που αποτελεί την τρίτη και μυστική υπόσταση της θεάς.

Η ιερά σύνοδος επικοινώνησε με τη Ροζ Θεά μέσω ιεράς τελετής, και πληροφορήθηκε το θέλημά της: ο προαναφερθείς Χλιμιντρούλης καταδικάστηκε σε αποβολή από τις τάξεις των Ιερών Κενταύρων, σε αιώνια εξορία από την Γη της Ροδαλής Ευδαιμονίας. Δεν είναι άξιος να λέγεται Άγγελος της Παναγίας Αορατότητος.

Ως ένδειξη της τιμωρίας του, στιγματίζεται με αλλαγή χρώματος. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι γαλάζιος, αλλά λαχανί.

Εκ του Αρχιερατείου

Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Η θεία λειτουργία


Η θεία λειτουργία του Μονοκερισμού τελείται από ιέρειες που έχουν λάβει το χρίσμα από τη Μεγάλη Αόρατη Αρχιέρεια. Τελείται όποτε το κρίνει σκόπιμο η ιέρεια. Συνίσταται δε σε ανάγνωση των ιερών κειμένων, ψαλμωδία, και θεία κοινωνία.

Η θεία κοινωνία παρασκευάζεται με το ιερό αναψυκτικό, τη βυσσινάδα. Το καλοκαίρι προσφέρεται επίσης παγωτό καϊμάκι με βύσσινο, που συμβολίζει την ιερή ένωση λευκού με κόκκινο εκ της οποίας συντίθεται το ιερό ροζ. Σε μεγάλες εορτές και πανηγύρεις, όπως λόγου χάρη στις ισημερίες και τα ηλιοστάσια, η βυσσινάδα αντικαθίσταται από ροζ λεμονάδα, η δε ιέρεια ραίνει τους πιστούς με ροδοπέταλα και τους προσφέρει γλυκό τριαντάφυλλο.

Στη συνέχεια ακολουθεί ιερή οινοποσία με ευλογημένο οίνο, πάντοτε φυσικά τύπου ροζέ.

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

Γλώσσα

Η ελληνική, όπως οι περισσότερες γλώσσες, είναι σεξιστική. Δηλώνει σαφώς και υποχρεωτικώς με τις καταλήξεις τον ονομάτων το γένος τους, και το αρσενικό γένος χρησιμοποιείται κατά κόρον για να δηλώσει ομού αρσενικό και θηλυκό, επισκιάζοντας έτσι το θήλυ κατά τρόπο απαράδεκτο. Το θήλυ είναι η πρώτη και θεμελιώδης υπόσταση της Ροζ Θεάς, η βασική και θεμελιώδης υπόσταση του ανθρώπου. Το θήλυ είναι η πηγή της ζωής, το θεμέλιο του κόσμου, η κορύφωση του υπέρτατου. Προκειμένου λοιπόν να αποκαταστήσει αυτήν την στρέβλωση, ως μέτρο επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης, η θρησκεία μας εφεξής θα χρησιμοποιεί το θήλυ γένος ως δηλωτικό θήλεος και άρρενος ομού, αντίστροφα δηλαδή από αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Προκειμένου να μιλήσουμε λόγου χάρη για το ιερατείο, θα αναφερόμαστε στις ιέρειες, εννοώντας τόσο ιέρειες όσο και ιερείς.

Μελλοντικώς θα προχωρήσουμε σε πλήρη αναδιάρθρωση της γλώσσας.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Κοσμογονία


Εν αρχή ην το μαύρο.

Και μετά εγένετο Ροζ.

Και εκ του Ροζ εκπορεύθησαν πάντα τα όντα.

Και εκ του Ροζ ανέβλυσε το λευκό φως και το κόκκινο αίμα της ζωής.

Και ψάλλοντας άπαντα τα όντα εδόξασαν το Ροζ και ύμνησαν την υπερούσια παρουσία του.

Η συνέχεια στο επόμενο.